Vuggestuens pædagogiske praksis

”Det lille barns udvikling er en samarbejdsproces”I vuggestuen er det vores overordnede mål at tilgodese og støtte det enkelte barn i dets udvikling. Udgangspunktet for samværet med barnet, er de grundlæggende elementer omsorg og tryghed. Det lille barn har brug for en stabil tilknytning til en eller flere omsorgspersoner, som med deres nærhed og opmærksomhed kan give barnet en følelse af tryghed, da dette er en forudsætning for, at barnet søger ud mod omverdenen og opnår nye erfaringer.

 

I det tætte samvær mellem os som voksne og det enkelte barn, ønsker vi, at der skal være plads til barnets egne initiativer, ideer og kompetencer. Det er vigtigt for barnets tidlige udvikling af en god selvfølelse, at det får lov til at være aktiv medspiller i hverdagen. Ved at samarbejde med barnet, styrker vi ikke kun barnets selvfølelse, vi får også mulighed for i almindelige omsorgssituationer at støtte og anvise barnet til selv at kunne. På denne måde bliver f.eks. måltider og puslesituationer vigtige processer i barnets tidlige udvikling og læring. Det lille barns udvikling er således ikke et produkt nogen kan bibringe men en samarbejdsproces.

 

I det tætte fællesskab med andre børn og voksne får barnet endvidere en fornemmelse af, hvad det vil sige at indgå i en social sammenhæng. Det lærer sproget gennem gentagelser af ordene, og knytter dem efterhånden til konkrete handlinger eller genstande.

 

Vores pædagogiske praksis er kendetegnet ved:
  • At vi møder barnet, som det individuelle menneske det er. Vi vægter at have fokus på det, som barnet er god til, så det oplever "succes" og får mod på nye oplevelser og udfordringer.
  • At barnet mødes med omsorg. De voksne skal være nærværende, tålmodige og engageret i relationen til barnet. 
  • At vi samarbejder med barnet og møder det med anerkendelse frem for irettesættelse, og respekterer barnets initiativer for kontakt, leg og aktiviteter. 
  • At barnet skal føle sig set, hørt og forstået. Det udvikler barnets selvværd.
  • At de voksne støtter og tager ansvar for at skabe muligheder der gør, at barnet kan klare opgaver og situationer i hverdagen. Det hjælper barnet til at udvikle sin selvhjulpenhed.
  • At barnets sociale kompetencer udvikles. Barnet indgår i fællesskaber med andre børn, og igennem venskaber, leg og konfliktløsning (med støtte fra den voksne) skal barnet lære, hvordan det omgås socialt.
  • At vi giver barnet den tid det har brug for til at gøre egne erfaringer.
  • At vi støtter barnets sproglige udvikling.

 

”ET VÆSENTLIGT MÅL FOR GOD OMSORG ER, AT HJÆLPE BARNET FREM TIL SELV AT KUNNE”  (citat Lise Ahlmann) I vores pædagogiske praksis er vi også inspireret af Howard Gartners teorier om mange intelligenser. Teorien siger, at ethvert menneske er unikt, og at mennesket rummer nogle stærke sider, som er dets ressourcer og nogle svage sider, som det kan videreudvikle.Howard Gardners intelligensteori rummer bl.a.:

 

INTELLIGENS
 

VUGGESTUEBARNET 0-3 år


 
 

Den sociale intelligens
At lære at indgå i et fællesskab, at vise omsorg, at dele
 

Den kropslige intelligens
At udvikle selvhjulpenhed og kropsbevidsthed, fin/grovmotorik, bruge sine sanser
 

Den musiske intelligens
At huske sange og rytmer, at lære rim og remser
 

Den sproglige intelligens
At udtrykke lyde og ord, senere at føre en samtale
 

Den følelsesmæssige intelligens
At udvikle selvværd, at koncentrere sig, at lege selv
 

Den rumlige/visuelle intelligens
At lægge puslespil, at tegne, at bygge med klodser
 

Den logisk/matematiske intelligens
Undersøge hvordan ting fungerer
 I det pædagogiske arbejde med vuggestuebørn, kan vi bruge det enkelte barns stærke sider til at udvikle dets svage sider.